Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

13.03.2017 2016. REKORDOWY ROK....

10.01.2017 OKIEM POŚREDNIKA, czyli co...

29.08.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OGRANICZENIA W OBROCIE ZIEMIĄ...

26.04.2016 GALIMATIAS rządowych programów...

29.02.2016 2015. REKORDOWY ROK !...

29.12.2015 Najem czy własność, dom czy...

06.10.2015 Inwestycja w ziemię rolną...

04.08.2015 Czy inwestycja w mieszkanie do...

26.06.2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI A WOJNA,...

01.06.2015 Rekordowa podaż – ale czy...

22.04.2015 „Mieszkanie z dopłatą...

24.02.2015 Czy nadszedł czas na suburbia...

27.01.2015 Zmiany w programie Mieszkanie...

27.01.2015 "Pod znakiem podaży" czyli...

30.04.2014 Jak przekazać pozwolenie na budowę.

30.09.2013 Mieszkanie dla Młodych

02.09.2013 Rynek mieszkań deweloperskich w...

18.06.2013 Budownictwo ekologiczne - czy...

07.03.2013 RZESZÓW - MIASTO CENTRÓW HANDLOWYCH

20.11.2012 Nowe mieszkanie ze wsparciem...

06.11.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

10.09.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

20.08.2012 Ziemia zawsze w cenie

04.05.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

16.02.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

09.12.2011 Sytuacja na podkarpackim rynku...

08.07.2011 Zmiany w ustawie o...

11.04.2011 Rynek nieruchomości...

05.04.2011 Rzeszowski rynek nieruchomości ....

08.03.2011 Bariery procesu inwestycyjnego

16.11.2010 Jak rozwija się Rzeszów? Czyli...

02.11.2010 Single z "Rodziną na swoim"

06.10.2010 Możliwości i bariery dla rozwoju...

30.08.2010 Nowa Księga Wieczysta On-line a...

02.08.2010 Już wkrótce rusza system wymiany...

12.07.2010 Czekać nadal czy też nadszedł...

01.06.2010 Przemyślany sposób finansowania

25.05.2010 Plan zadań ochronnych a budowa...

30.04.2010 Wzrost limitu na zwrot VAT-u za...

25.03.2010 Zmiany w systemie budownictwa...

19.03.2010 Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

05.02.2010 Budowlanka wychodzi na prostą

20.01.2010 Perspektywy rynku mieszkaniowego...

15.01.2010 Wpływ przepisów prawa na proces...

05.01.2010 Kto wyda pozwolenie na budowę w...

30.12.2009 Rodzina na Swoim i rozwój...

27.11.2009 Zwrot VAT za materiały budowlane...

12.11.2009 Czas na EKO - budownictwo?

06.11.2009 Świadectwo energetyczne

17.09.2009 Efektywność energetyczna budynków

11.08.2009 Zmiany w ustawie „prawo...

25.06.2009 Bez pozwoleń budowlanych -...

16.06.2009 Już nie mieszkanie, jeszcze nie...

20.05.2009 KREDYT Z DOPŁATĄ

14.05.2009 Etykieta klasyfikacji...

17.04.2009 UMOWA PRZEDWSTĘPNA cz. I

12.03.2009 Koniec ery franka

24.02.2009 Koszty sądowe w postępowaniu...

15.12.2008 Opłata z tytułu wzrostu wartości...

28.11.2008 Służebność przesyłu

28.11.2008 Status prawny urządzenia...

16.08.2008 Kredyt hipoteczny krok po kroku

27.03.2008 Wynajmujemy mieszkanie

13.12.2007 Rozwój czy klęska zawodów rynku...

12.08.2007 Nie ma sezonu urlopowego

15.06.2007 Karta praw klienta - nowe czy...

26.03.2007 Dlaczego licencje?

15.03.2007 Ceny mieszkań w Rzeszowie

03.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmować...

02.02.2007 Czas na Bieszczady

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

19.09.2006 Rynek najmu mieszkań w Rzeszowie

29.06.2006 Podatki w nieruchomościach

29.05.2006 Czas na stabilizację

03.01.2006 Rynek nieruchomości w Rzeszowie...

31.03.2005 Sprzedaż domu trudna sprawa

23.02.2005 Ziemia (rolna) na sprzedaż

02.11.2004 Współpraca się opłaca

05.09.2004 Jesienne prognozy

14.06.2004 Nadchodzi Kataster

26.02.2004 Na Podkarpaciu brakuje inwestorów

25.02.2004 Z pośrednikiem szybciej i...

26.11.2003 Kto inwestuje w podkarpackie...

24.09.2003 Czy warto śpieszyć się z zakupem...

01.04.2002 Optymizm rośnie

30.11.2001 Jesienne targi

Powr�t

15.12.2008 Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Renta planistyczna

Właściciele nieruchomości, które planują ich zbycie, winni mieć na uwadze dodatkowe opłaty, jakie mogą być nałożone, jeśli uchwalono albo zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli z tego powodu wartość nieruchomości wzrosła, może pojawić się obowiązek zapłaty renty planistycznej.

Uchwalenie nowego lub zmiana dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bardzo często powoduje wzrost wartości nieruchomości. Zazwyczaj ma to miejsce wtedy, gdy nieruchomość zmienia przeznaczenie z rolnego na budowlane, chociaż wzrost wartości nieruchomości może też mieć miejsce np. w sytuacji gdy dotychczasowy plan umożliwiał wykorzystanie nieruchomości na cele budownictwa . Właściciel takiej nieruchomości przy jej sprzedaży musi pamiętać o tym, że zyskiem otrzymanym na skutek wzrostu jej wartości trzeba podzielić się z gminą. Renta planistyczna jest bowiem pobierana przez wójta, burmistrza lub prezydenta i stanowi dochód własny gminy.

Warunkiem pobrania przez gminę renty planistycznej jest kumulatywne spełnienie się trzech przesłanek tj.:

  • wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany dotychczasowego planu miejscowego,
  • przyjęcie w uchwale o zmianie planu miejscowego stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do naliczenia wysokości renty planistycznej /możliwa stawka wynosi 0-30%/.
  • zbycie nieruchomości przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od dnia, w którym zaczął obowiązywać nowy lub zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli te przesłanki będą spełnione, gmina wszczyna postępowanie mające na celu ustalenie i pobranie renty planistycznej. O wszczęciu tego postępowania gmina powinna powiadomić zbywcę nieruchomości, by miał możliwość zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w tej sprawie, a przede wszystkim z operatem szacunkowym przygotowanym przez rzeczoznawcę majątkowego.
Jak w każdym postępowaniu administracyjnym zbywca nieruchomości jako strona postępowania ma prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu i kwestionować istnienie przesłanek wszczęcia postępowania, co w przypadku jeżeli okaże się to skuteczne winno skutkować umorzeniem postępowania, jak również dokonać oceny i ewentualnie kwestionować dokonane przez organ wyliczenie opłaty - co będzie się wiązało ze szczegółową analizą operatu wyceny nieruchomości w okresie - sprzed i po zmiany lub uchwalenia nowego planu.

Transakcji powodującej obowiązek zapłaty renty planistycznej nie da się ukryć. W chwili obecnej Gmina dowiaduje się o każdej sprzedaży, zamianie czy też darowiźnie, ponieważ przepisy zobowiązują notariuszy do przekazywania urzędowi gminy wypisu aktu notarialnego, i to w ciągu siedmiu dni od daty zawarcia każdej umowy dotyczącej zbycia nieruchomości. Po otrzymaniu tego dokumentu wójt (burmistrz, prezydent) wydaje decyzję o opłacie od wzrostu wartości gruntu.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej organ winien brać pod uwagę jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego lub przed jego zmianą oraz jej przeznaczenie po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie. W wycenie nie uwzględnia się części składowych wycenianej nieruchomości. Z kolei stan nieruchomości bierze się pod uwagę z dnia wejścia w życie planu miejscowego lub jego zmiany, a ceny - z dnia zbycia nieruchomości.

Istotnym jest, iż renta planistyczna wiąże się z obiektywnym wzrostem wartości nieruchomości, natomiast wielkość ceny ustalona przez strony w umowie sprzedaży nie przesądza o wysokości tej opłaty.

Renty planistycznej nie należy mylić z opłatą adiacencką. W praktyce wartość nieruchomości może wzrosnąć także na skutek uzbrojenia terenu i podziału nieruchomości. Za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości właściciel sprzedawanej nieruchomości będzie zobowiązany wnieść inną opłatę adiacencką.

Podstawa prawna

  • Art. 36 i 37 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
  • Par. 50 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
Robert Kamiński
Robert Kamiński
Radca prawny
Kamiński & Kamiński