Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem państwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestować w podkarpackie nieruchomości?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

13.03.2017 2016. REKORDOWY ROK....

10.01.2017 OKIEM POŚREDNIKA, czyli co...

29.08.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OKIEM POŚREDNIKA , czyli co...

23.06.2016 OGRANICZENIA W OBROCIE ZIEMIĄ...

26.04.2016 GALIMATIAS rządowych programów...

29.02.2016 2015. REKORDOWY ROK !...

29.12.2015 Najem czy własność, dom czy...

06.10.2015 Inwestycja w ziemię rolną...

04.08.2015 Czy inwestycja w mieszkanie do...

26.06.2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI A WOJNA,...

01.06.2015 Rekordowa podaż – ale czy...

22.04.2015 „Mieszkanie z dopłatą...

24.02.2015 Czy nadszedł czas na suburbia...

27.01.2015 Zmiany w programie Mieszkanie...

27.01.2015 "Pod znakiem podaży" czyli...

30.04.2014 Jak przekazać pozwolenie na budowę.

30.09.2013 Mieszkanie dla Młodych

02.09.2013 Rynek mieszkań deweloperskich w...

18.06.2013 Budownictwo ekologiczne - czy...

07.03.2013 RZESZÓW - MIASTO CENTRÓW HANDLOWYCH

20.11.2012 Nowe mieszkanie ze wsparciem...

06.11.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

10.09.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

20.08.2012 Ziemia zawsze w cenie

04.05.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

16.02.2012 Sytuacja na podkarpackim rynku...

09.12.2011 Sytuacja na podkarpackim rynku...

08.07.2011 Zmiany w ustawie o...

11.04.2011 Rynek nieruchomości...

05.04.2011 Rzeszowski rynek nieruchomości ....

08.03.2011 Bariery procesu inwestycyjnego

16.11.2010 Jak rozwija się Rzeszów? Czyli...

02.11.2010 Single z "Rodziną na swoim"

06.10.2010 Możliwości i bariery dla rozwoju...

30.08.2010 Nowa Księga Wieczysta On-line a...

02.08.2010 Już wkrótce rusza system wymiany...

12.07.2010 Czekać nadal czy też nadszedł...

01.06.2010 Przemyślany sposób finansowania

25.05.2010 Plan zadań ochronnych a budowa...

30.04.2010 Wzrost limitu na zwrot VAT-u za...

25.03.2010 Zmiany w systemie budownictwa...

19.03.2010 Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

05.02.2010 Budowlanka wychodzi na prostą

20.01.2010 Perspektywy rynku mieszkaniowego...

15.01.2010 Wpływ przepisów prawa na proces...

05.01.2010 Kto wyda pozwolenie na budowę w...

30.12.2009 Rodzina na Swoim i rozwój...

27.11.2009 Zwrot VAT za materiały budowlane...

12.11.2009 Czas na EKO - budownictwo?

06.11.2009 Świadectwo energetyczne

17.09.2009 Efektywność energetyczna budynków

11.08.2009 Zmiany w ustawie „prawo...

25.06.2009 Bez pozwoleń budowlanych -...

16.06.2009 Już nie mieszkanie, jeszcze nie...

20.05.2009 KREDYT Z DOPŁATĄ

14.05.2009 Etykieta klasyfikacji...

17.04.2009 UMOWA PRZEDWSTĘPNA cz. I

12.03.2009 Koniec ery franka

24.02.2009 Koszty sądowe w postępowaniu...

15.12.2008 Opłata z tytułu wzrostu wartości...

28.11.2008 Służebność przesyłu

28.11.2008 Status prawny urządzenia...

16.08.2008 Kredyt hipoteczny krok po kroku

27.03.2008 Wynajmujemy mieszkanie

13.12.2007 Rozwój czy klęska zawodów rynku...

12.08.2007 Nie ma sezonu urlopowego

15.06.2007 Karta praw klienta - nowe czy...

26.03.2007 Dlaczego licencje?

15.03.2007 Ceny mieszkań w Rzeszowie

03.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmować...

02.02.2007 Czas na Bieszczady

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

19.09.2006 Rynek najmu mieszkań w Rzeszowie

29.06.2006 Podatki w nieruchomościach

29.05.2006 Czas na stabilizację

03.01.2006 Rynek nieruchomości w Rzeszowie...

31.03.2005 Sprzedaż domu trudna sprawa

23.02.2005 Ziemia (rolna) na sprzedaż

02.11.2004 Współpraca się opłaca

05.09.2004 Jesienne prognozy

14.06.2004 Nadchodzi Kataster

26.02.2004 Na Podkarpaciu brakuje inwestorów

25.02.2004 Z pośrednikiem szybciej i...

26.11.2003 Kto inwestuje w podkarpackie...

24.09.2003 Czy warto śpieszyć się z zakupem...

01.04.2002 Optymizm rośnie

30.11.2001 Jesienne targi

Powr�t

28.11.2008 Status prawny urządzenia przesyłowego na prywatnej nieruchomości

Chcąc rozstrzygnąć wątpliwości związane ze statusem prawnym urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, wody, gazu itp., prawodawca ustawą z dnia 30.05.2008 r. zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 Nr 116, poz. 731) dokonał kilku istotnych zmian w kodeksie cywilnym.

Nowe brzmienie art. 49 kodeksu cywilnego
§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Jeżeli na nieruchomości znajduje się urządzenie przesyłowe (słup elektryczny, instalacje doprowadzające wodę lub gaz) jego status prawny, tj. w tym przypadku własność,
w pierwszej kolejności zależy od tego kto poniósł koszty związane z jego budową.
W przypadku, gdy takie urządzenie zostało wybudowane przez przedsiębiorstwo przesyłające gaz, energię itp. - wówczas jego własność z chwilą przyłączenia do sieci przesyłowej z mocy prawa przechodzi na to przedsiębiorstwo. Natomiast urządzenie przestaje być częścią składową nieruchomości, na której zostało wybudowane.

Częścią składową nieruchomości jest wszystko co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości, albo bez uszczerbku lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

 

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy koszty budowy urządzenia przesyłowego zostały poniesione przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się to urządzenie. Wówczas takie urządzenie po przyłączeniu do sieci przesyłowej nie staje się z mocy prawa własnością przedsiębiorstwa, do którego należy sieć. Właścicielem urządzenia jest osoba, która poniosła koszty jego budowy. W takim przypadku strony, czyli przedsiębiorca, do którego należy sieć przesyłowa oraz właściciel nieruchomości, który poniósł koszt budowy urządzenia mogą w zasadzie w dowolny sposób uregulować warunki korzystania z urządzenia przez przedsiębiorcę. W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży na podstawie, której właściciel urządzenia przeniesie jego własność na rzecz przedsiębiorcy, do którego należy sieć przesyłowa. Wówczas osoba, która wybudowała urządzenie uzyska stosowne wynagrodzenie, a przedsiębiorca będzie miał pełne prawo do korzystania z urządzenia, będącego częścią jego sieci przesyłowej.

Uwaga:

Należyte zabezpieczenie interesów stron na wypadek ewentualnego postępowania sądowego wymaga, aby umowa sprzedaży urządzenia przesyłowego była zawarta na piśmie. Strony powinny precyzyjnie opisać przedmiot umowy, czyli urządzenie przesyłowe, którego własność zostanie przeniesiona na podstawie umowy. W celu należytego zabezpieczenia interesów sprzedawcy urządzenia konieczne jest precyzyjne uregulowanie warunków płatności wynagrodzenia (termin, forma płatności)

 

Możliwe jest zawarcie również innej umowy, która określi warunki korzystania z urządzenia wybudowanego przez właściciela nieruchomości. Mogą to być umowy o charakterze zobowiązaniowym takie jak najem czy dzierżawa. Urządzenie przesyłowe może być również przedmiotem ograniczonego prawa rzeczowego - użytkowania.

Ograniczone prawo rzeczowe jest to skuteczne wobec osób trzecich prawo, mające co do zasady za przedmiot rzecz. Na jego treść składa się ściśle określony przez ustawę zakres uprawnień względem cudzej rzeczy. Kodeks cywilny nie zawiera definicji ograniczonych praw rzeczowych, zawiera natomiast ich wyczerpujące wyliczenie.

Użytkowanie jest to ograniczone prawo rzeczowe, którego treścią jest uprawnienie do użytkowania rzeczy i do pobierania pożytków. W przypadku urządzenia przesyłowego dla ustanowienia użytkowania wymagana jest umowa zawarta w formie pisemnej.

 

Niezbędne jest wskazanie, że własność urządzenia przesyłowego przechodzi na przedsiębiorstwo jedynie w przypadku zawarcia umowy sprzedaży urządzenia. Przejście prawa własności nie występuje na skutek zawarcia pozostałych opisanych umów. Wówczas urządzenie przesyłowe w dalszym ciągu stanowi własność osoby, która poniosła koszty związane z jego budową. Natomiast przedsiębiorstwo może korzystać z urządzenia przesyłowego jedynie w zakresie wynikającym z umowy.

Dotychczas zaprezentowane zostały sposoby uregulowania statusu prawnego urządzenia przesyłowego w przypadku, gdy dobrą wolę wyraża zarówno przedsiębiorca, do którego należy sieć przesyłowa jak i właściciel urządzenia przesyłowego. Wobec tego rodzi się pytanie jak wybrnąć z sytuacji, gdy jedna ze stron nie wyraża woli uregulowania statusu urządzenia przesyłowego?
Zgodnie z brzmieniem art. 49 § 2 k.c. osoba, która jest właścicielem urządzenia przesyłowego może żądać od przedsiębiorcy, który przyłączył urządzenie do swojej sieci, aby nabył jego własność za odpowiednim wynagrodzeniem - oczywiście - jeżeli strony nie zawarły jednej z umów, o których była mowa powyżej. Takie z takim samym żądaniem może wystąpić również przedsiębiorstwo. Wobec treści tego uznać należy, że właściciel urządzenia przesyłowego może wystąpić na drogę sądową „w celu wymuszenia" na przedsiębiorcy zakupu urządzenia, które przyłączył do swojej sieci. Jak zatem zrealizować to uprawnienie przed sądem? W pierwszej kolejności należy wystosować do przedsiębiorcy pismo zawierające żądanie zawarcia umowy dotyczącej urządzenia przesyłowego.

Pismo to musi zawierać:

  • precyzyjne opisanie urządzenia przesyłowego, którego ma dotyczyć umowa;
  • wskazanie miejsca położenia urządzenia (nr ewidencyjny działki);
  • cenę, którą chcemy otrzymać za sprzedanie urządzenia przesyłowego;
  • termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży;

Uwaga:

Z punktu widzenia ewentualnego postępowania sądowego zasadne jest wysłanie pisma listem poleconym lub listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas przedsiębiorca nie będzie się mógł bronić przed sądem twierdzeniami, iż nie otrzymał pisma.

Jeżeli przedsiębiorca, który do swojej sieci przyłączył urządzenie przesyłowe nie zawarł umowy we wskazanym terminie możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. W tym celu konieczne jest sporządzenie pozwu, który będzie zawierał sprecyzowane żądanie.

Pozew - pismo procesowe, wszczynające postępowanie cywilne, zawierające skonkretyzowane żądanie (powództwo) określonego zachowania wysunięte przez składającego - powoda przeciwko określonej osobie - pozwanemu oraz przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie żądania.

 

W przypadku dotyczącym sprzedaży urządzenia przesyłowego, będziemy mieli do czynienia z powództwem, w którym będziemy wnosić o wydanie wyroku zastępującego oświadczenie przedsiębiorcy o zakupie urządzenia przesyłowego. Wobec tego w pozwie musi być zawarta treść takiego oświadczenia.

Do pozwu należy dołączyć dokumenty mające na celu udowodnienie, że powodowi przysługuje prawo własności urządzenia przesyłowego, kopię pisma zawierającego wezwanie przedsiębiorcy do zawarcia umowy. Pozew należy opłacić. Wysokość opłaty sądowej będzie uzależniona od ceny, za jaką przedsiębiorca ma nabyć urządzenie przesyłowe. W celu precyzyjnego określenia ceny urządzenia konieczne jest zawarcie w pozwie wniosku o powołanie biegłego sądowego, rzeczoznawcy majątkowego.

Po wydaniu orzeczenia, w którym przedsiębiorca zostanie zobowiązany do złożenia określonego oświadczenia woli, nie ma obowiązku zawierania odrębnej umowy, bowiem prawomocny wyrok Sądu zastępuje to oświadczenie. Istotnej jest również to, że zasądzona wyrokiem kwota wynagrodzenia może być skutecznie egzekwowana przez komornika sądowego, w przypadku gdy należność nie zostanie uiszczona przez przedsiębiorstwo dobrowolnie.

Ze statusem prawnym urządzenia przesyłowego zlokalizowanego na prywatnej nieruchomości związane jest zagadnienie służebności przesyłu, które zostanie omówione w odrębnym opracowaniu.


Arkadiusz Zuzmak
Arkadiusz Zuzmak
Radca prawny
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów ZUZMAK i Partnerzy Spółka partnerska