Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

05.01.2009 Czy mona przenie na inn osob pozwolenie na budow?

Pozwolenie na budow (budynku mieszkalnego, komercyjnego bd jakiejkolwiek budowli) jako jedno z uprawnie zwizanych z posiadan nieruchomoci moe by bez wikszych komplikacji przeniesione na osob lub osoby trzecie. Prawo budowlane w zasadzie wymaga spenienia jedynie dwóch warunków, aby uprawnienia wynikajce z decyzji o pozwoleniu przeszy na inna osob:

1)Owiadczenie nabywcy, i przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w pozwoleniu na budow;
2)Owiadczenie nabywcy, i posiada on prawo do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane. Nabywca pozwolenia na niezakoczon budow (o przeniesieniu pozwolenia na budow moemy mówi jedynie w przypadku niezakoczonej budowy) nie musi by wacicielem nieruchomoci, moe by np. jej dzierawc lub posiada do niej inny tytuu prawny do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane.

W przypadku sprzeday nieruchomoci, co do której zbywca posiada pozwolenie na budow najkorzystniej owiadczenie o przeniesieniu pozwolenia zawrze w akcie notarialnym, co znacznie upraszcza ca procedur przeniesienia. W takim przypadku zbywca lub nabywca skada wniosek do organu, który wyda pozwolenie na budow o jego przeniesienie, zaczajc akt notarialny oraz odpis z ksigi wieczystej i wówczas organ administracji (który wyda pozwolenie) wydaje decyzj przenoszc pozwolenie na nabywc. W sytuacji gdy w akcie notarialnym nie zostanie zawarte takie owiadczenie lub te w przypadku, gdy przeniesienie nie nastpuje w wyniku sprzeday, wówczas do wniosku skierowanego do waciwego naley doczy dwa owiadczenia,
o których mowa powyej, przy czym jeeli wniosek skada nabywca pozwolenia to dodatkowo obowizany jest doczy pisemn zgod zbywcy pozwolenia na jego przeniesienie.
Przeniesienie pozwolenia na budow nastpuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez organ, który wyda pozwolenie, a stronami w postpowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budow s jedynie podmioty, midzy którymi ma by dokonane przeniesienie decyzji (ssiedzi nie bior udzia w postpowaniu).
Przenie pozwolenie mona tylko wówczas, gdy decyzja o udzieleniu takiego pozwolenia staa si ostateczna.
Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sdu Administracyjnego przepisy ustawy prawo budowlane nie zakazuj przeniesienia czci pozwolenia na budow. Trzeba jednak speni jeden warunek: zamierzenie inwestycyjne musi si da wyodrbni i moe ono samodzielnie funkcjonowa zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Oznacza to, i istnieje moliwo czciowego przeniesienia pozwolenia na budow, o ile przenoszona cz posiada przymiot samodzielnoci.

 

Arkadiusz Zuzmak
Arkadiusz Zuzmak
Radca prawny
Kancelaria Radcw Prawnych i Adwokatw ZUZMAK i Partnerzy Spka partnerska