Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow najmu zawart na czas okrelony?

ZANIM WYNAJMIESZ ... 

29 kwietnia b.r. Trybuna Konstytucyjny wypowiedzia si na temat zgodnoci z Konstytucj art. 673§3 k.c. dotyczcego wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas okrelony. Wyrok ten zezwala wacicielom nieruchomoci , jak i najemcom na zawarcie takiej umowy z moliwoci jej wypowiedzenia w przypadkach okrelonych w umowie.

Spora cz transakcji na rynku nieruchomoci dotyczy najmu lokali zarówno mieszkalnych, jak i uytkowych. Przyczynia si do tego wzrost popularnoci inwestycji w nieruchomoci z przeznaczeniem na wynajem. Przekazanie ich w tym trybie moe powodowa liczne konsekwencje dla obu stron umowy. Jedn z bardziej dyskutowanych kwestii od kilku lat jest wanie wypowiedzenie umów zawartych na czas oznaczony. W doktrynie i orzecznictwie spotka mona kilka stanowisk:

  1. liberalne - zgodnie z którym to strony w sposób zgodny ksztatuj cao wicego je stosunku prawnego w tym i wypowiedzenia.
  2. restrykcyjne - nie przewiduje moliwoci wypowiedzenia umowy najmu na czas okrelony nawet jeli strony zawary tak moliwo w umowie. Stanowisko to byo do niedawna wsparte uchwaami Sdu Najwyszego (15 luty 1996r. i 3 marca 1997r.)
  3. porednie - umoliwia wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony w przypadkach w niej okrelonych przez strony. Potwierdzi to S.N. w uchwale z dnia 22 stycznia 1998r.

Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z 29.04.2003r. potwierdzajc zgodno z Konstytucj art.673§3 k.c. usankcjonowa tym samym moliwo wypowiedzenia umowy zawartej na czas okrelony tylko w przypadkach ujtych w umowie. Oznacza to , e ogólne uprawnienie do wypowiedzenia umowy w tym trybie (nawet jeli jest w niej wpisane) nie bdzie skuteczne bo i przecie nie byoby to zgodne z celem takiej umowy. Kodeks cywilny wymaga konkretnego wskazania w umowie powodów , które byyby podstaw wypowiedzenia. Powody te mog by róne dla stron umowy - odrbne dla najemcy i wynajmujcego . Brak wymienienia przesanek spowoduje nieskuteczno wypowiedzenia. Oznaczenie czasu w umowie najmu ma charakter gwarancyjny dla obu stron . Nie mona wic swobodnie jej wypowiada . Pamitajmy jednake , e wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony moe tez nastpi w przypadkach okrelonych w ustawie (art.664§2, .667§2, 672k.c. w zwizku z art.682, 685, 687k.c.). W praktyce wyrok Trybunau Konstytucyjnego potwierdza zasad kodeksow, e jeli zawarlimy umow na czas oznaczony np. na 5 lat przewidujc ogóln moliwoci jej wypowiedzenia z zachowaniem trzy miesicznego terminu (bez okrelenia konkretnych powodów) to zapis ten jest nieskuteczny a okres 5 lat jest dla nas wicy . Nawet zoenie pisemnego wypowiedzenia nie bdzie miao znaczenia a wynajmujcy bdzie móg dalej nalicza czynsz. I podobny przypadek by ju przedmiotem orzecze sdowych a strona nie zadowolona z rozstrzygnicia wniosa skarg do TK twierdzc , e art.673§3 k.c. narusza prawa i wolnoci obywatelskie (art.31ust.3 Konstytucji) oraz zasad wolnoci umów (art.22 Konstytucji). Trzeba zauway ,e Trybuna odrzucajc powysz skarg potwierdzi zasad stabilnoci i pewnoci prawa polskiego. Pamitajmy wic aby przed podpisaniem takiej umowy zastanowi si dobrze nad jej celem , dokadnie j przeanalizowa a najlepiej skonsultowa j z fachowcem. Jeli za nie jestemy pewni co do takiego uregulowania kwestii wypowiedzenia to zawsze mamy te do wyboru moliwo zawarcia umowy najmu na czas nieokrelony . Wówczas wypowiedzenie bez podania konkretnych powodów jest skuteczne ale pod warunkiem zachowania jego terminu.
Przedstawiony tu problem to tylko jeden z wielu punktów kadej umowy najmu. Czyhajcych na nas zagroe jest wiele ale mimo to najem staje si coraz popularniejszym ródem dochodów dla jednych , a koniecznoci dla drugich.

Jaromir Rajzer
Jaromir Rajzer
Doradca rynku nieruchomoci
Nieruchomoci Certus Sp. z o.o.