Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

01.11.2006 Czy warto inwestowa w nieruchomoci? Czy czeka nas dalszy wzrost cen?

Od dwóch lat obserwujemy znaczcy wzrost zainteresowania nieruchomociami . Przede wszystkim mieszkaniami ale i inne rodzaje nieruchomoci ciesz si wziciem. Naley jednak stwierdzi , e ilo transakcji nie wzrosa relatywnie do wzrostu popytu. Barier jest ograniczona poda (zwaszcza mieszka). Rynek wzrós jednak wartociowo za spraw zmieniajcych si cen (po fali gwatownych wzrostów dalsza korekta jest ju bardziej stabilna).

Obecnie kade atrakcyjne mieszkanie (nie tylko 1,2-pokojowe ale i wiksze) sprzedaje si bardzo szybko pod warunkiem , e ma waciwie ustalon cen. To samo dotyczy adnych dziaek budowlanych. W przypadku domów oywienie jest mniejsze ale zauwaalne. Coraz wicej osób patrzy te na nieruchomoci jako na rodzaj korzystnej inwestycji. Zastanawiajc si nad przyczyn powyszego moemy znale kilka bezporednich powodów:

  1. Nieubagalna statystyka. Mamy dodatni przyrost naturalny : w woj. podkarpackim w roku 2005 przybyo 2236 obywateli; w Rzeszowie mielimy w tym okresie 1429 urodze i 1141 zgonów. Wzrost liczby ludnoci powoduje wzrost potrzeb mieszkaniowych. Cho naley te zauway e bezwzgldna liczba ludnoci jest praktycznie bez zmian a wynika to m.in. z niekorzystnej migracji wewntrznej - wci sporo osób ksztaci si lub poszukuje pracy poza naszym regionem i wyjeda . Na wysokim poziomie utrzymuje si liczba zawieranych w Rzeszowie maestw (w 2005r. - ok.850) , przy jednoczesnym wzrocie liczby rozwodów i separacji (cznie ok. 420). To równie powody do zmiany mieszkania a wic kreujce popyt.
  2. Zmiany przepisów prawnych. Karuzela zmian przepisów prawa trwa i wci decydujco stymuluje rynkiem nieruchomoci. To wanie rzd a w szczególnoci ministerstwo finansów funduje nam regularny od kilku lat wzrost zainteresowania nieruchomociami zwaszcza w kocówce roku. A to zmienia si sposób odliczania duej ulgi budowlanej a nastpnie znosi si j cakowicie, likwiduje si ulg remontow , wprowadza si ulg odsetkow by po kilku latach j znie, zapowiada si podniesienie podatku Vat by póniej szuka moliwoci jego utrzymania poprzez definicj „budownictwa spoecznego", ostatnio wprowadza si nam dopaty do kredytów (szacunki wskazuj , e skorzysta z nich 5% zainteresowanych ze wzgldu na nierealne ustalenie kryteriów np.: w Rzeszowie dotyczy to mieszka kupowanych w cenie do 2450z za m² przy metrau do 75 m² podczas gdy realne ceny s wysze). Pomijam kwesti zwizan z zapowiedziami wprowadzenia podatku katastralnego, mieszkaniami budowanymi na wynajem , zmianami opaty skarbowej na podatek od czynnoci cywilno-prawnych, ograniczeniami w obrocie ziemi roln, zmianami w przepisach regulujcych najem lokali mieszkalnych. Polski inwestor poddawany jest cigym bodcom zewntrznym majcym istotny wpyw na jego decyzje. A jak ma sobie z tym poradzi inwestor zagraniczny przyzwyczajony do stabilizacji przepisów?
  3. Nieruchomo jako inwestycja. Dokadne rozpoznanie alternatywnych moliwoci lokowania rodków finansowych decyduje o naszym zainteresowaniu nieruchomociami jako form korzystnej i bezpiecznej inwestycji. Zdecydowana cz naszego spoeczestwa nie lubi podejmowa duego ryzyka inwestujc swoje oszczdnoci, std rzadko wybieramy inwestycje np. na giedzie. Lokaty bankowe za wskutek obniania stóp procentowych doszy do poziomu 3-4% i straciy na swej atrakcyjnoci. Dodatkowo pamitajmy , e zysk z nich jest pomniejszany o podatek dochodowy. Coraz wikszym powodzeniem ciesz si fundusze inwestycyjne . Mona przewidywa , e znajc nasz mentalno i tendencje wiatowe w niedugim czasie boom przechodzi bd wanie te z funduszy, które specjalizuj si w inwestycjach na rynku nieruchomoci. Na Zachodzie instytucje kapitaowe inwestuj w nieruchomoci ok. 20% rodków a u nas ok. 10-krotnie mniej. Obserwujc rynek myl , e ju wkrótce bdziemy mieli szeroki wybór funduszy „nieruchomociowych" i zastanowimy si czy lepiej kupi mieszkanie czy te jednostki funduszu inwestujcego w due galerie handlowe, centra logistyczne, apartamentowce itd.
  4. Dostpno kredytów. Obnianie stop procentowych spowodowao jednoczenie znaczne zwikszenie atrakcyjnoci kredytów hipotecznych. Banki reklamuj poziom kredytów zotówkowych ju od 5%. Ma to z pewnoci wpyw na nasz wiksz zdolno ich finansowania ale zwróci uwag naley te na zmian naszej mentalnoci a w lad za tym odwag w zaciganiu kredytów. Standardem „zachodnim" jest to , i udzia kredytów hipotecznych w PKB to ok. 40% a u nas wci ok. 5-6% . Ale ich wzrost (cznej wartoci udzielonych kredytów hip.) jest z pewnoci imponujcy , w ostatnich latach ok. 30-40% rocznie.
  5. Wzrost gospodarczy. Z pewnoci nie bez znaczenia jest utrzymujcy si ogólny poziom wzrostu gospodarczego kraju. Wskaniki makroekonomiczne musz wpywa na klimat inwestycyjny a ten jest dobry.
  6. Ograniczenia. Nie sposób nie zauway te kilku podstawowych ogranicze lub zmian na rynku budownictwa i nieruchomoci. Brak planów zagospodarowania przestrzennego to wci najczstszy powód narzeka inwestorów a zarazem ograniczenie rozwoju rynku nieruchomoci i budownictwa. Coraz wikszym problemem jest zwikszajcy si niedosyt wykwalifikowanej kadry budowlanej. Do niedawna mówio si , e mamy do czynienia z „rynkiem inwestora" , obecnie mona stwierdzi , e przeszlimy na „rynek wykonawcy". Rosn ceny materiaów budowlanych ale najbardziej usug. Wyczerpana poda atrakcyjnej ziemi to równie bariera , dlatego naley popiera dalsze rozszerzenie granic miasta, rozwój miasta Rzeszowa to rozwój caego regionu. Wskazane ograniczenia powoduj niedostateczn poda a w powizaniu z wzrastajcymi kosztami budowy musz wpywa na ceny naszych mieszka.
  7. Najem jako alternatywna forma zarobkowania. Szczególna bo bez udziau wasnej pracy a bdca jedynie przychodem z kapitau. Ta forma dochodów to oczekiwane uzupenienie i ródo poprawy struktury naszych zarobków. To domena rozwinitych gospodarek rynkowych . Cho stwierdzi trzeba , e ceny najmu mieszka s bez wikszych zmian a lokali komercyjnych nawet nieco spady co jest wynikiem wci nowej poday i rozwoju powierzchni zwaszcza handlowo-usugowych. W duych miastach Europy czy USA, gdzie lawin rozbudowy nieruchomoci komercyjnych maj ju za sob, w dobrych lokalizacjach utrzymuje si wzrost ceny najmu, najczciej 7-14% rocznie.

Jak dugo i w jakim tempie ceny nieruchomoci bd rosy to czsto zadawane mi pytanie. Mona stwierdzi , e w krótkookresowym wymiarze czasu np. 2-3 lata wzrost si utrzyma . W duszej perspektywie (7-10 lat) ciko jest cokolwiek przewidywa, gdy wiele czynników moe na to wpyn np.: ustabilizowanie potrzeb mieszkaniowych przez ludzi z wyu demograficznego lat 80-tych, pojawianie si coraz nowych inwestorów zewntrznych, planowany przez rzd w najbliszych latach wzrost oddawanych mieszka . Moe by i tak , e szacowany obecnie w skali kraju na 1,7 mln sztuk niedobór mieszka zostanie w tym czasie w duej czci uzupeniony a wzrost konkurencyjnoci rynku spowoduje tendencje odwrotne. Powysze argumenty to tylko cz szerszej dyskusji. Mam jednak nadziej , e obserwowane obecnie oywienie na rynku nieruchomoci bdzie tendencj dugookresow. Mam te nadziej ,e jest to symptom stabilnego wzrostu caej gospodarki w szerszej perspektywie.  

 

Jaromir Rajzer
Jaromir Rajzer
Doradca rynku nieruchomoci
Nieruchomoci Certus Sp. z o.o.