Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn przez polsk biurokracj, czyli budowa domu jednorodzinnego.

  Budowa domu jednorodzinnego spdza niektórym sen z powiek. Jest to zwizane z koniecznoci uzyskania decyzji i pozwole, czyli przebrnicia przez gszcz urzdników i biurokracji. Niniejszy tekst wskae jakie dziaania s wymagane przy budowie domu, a take jakie s wymagane dokumenty w caym procesie. Zmiany w prawie budowlanym po roku 2009 maj na celu wprowadzi znaczne udogodnienia dla inwestorów. 

1.     Zakup dziaki

Pocztkowym etapem jest zakup dziaki, jeeli ju jej nie posiadamy. Wybór dziaki to wycznie nasza decyzja. Natomiast istotne jest sprawdzenie stanu prawnego wybranej nieruchomoci oraz przeznaczenia gruntu. Informacje odnonie stanu formalno – prawnego mona uzyska z Ksig Wieczystych. 

2. Plan zagospodarowania miejscowego a decyzja o warunkach zabudowy

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy dana dziaka jest objta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który okrela warunki zabudowy na danym obszarze. Jeli dana dziaka nie jest objta planem staramy si o decyzj o warunkach zabudowy. We wniosku okrela si midzy innymi granice dziaki, które zaznaczamy na doczonej do wniosku kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, sposób jej zagospodarowania oraz przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów. Decyzj wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta po przeprowadzeniu uzgodnie z:

 • Ministrem waciwym do spraw zdrowia, w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowociach uzdrowiskowych.
 • Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objtych ochron konserwatorsk.
 • Waciwym organem nadzoru górniczego, w odniesieniu do terenów górniczych.
 • Waciwym organem administracji geologicznej, w odniesieniu do terenów zagroonych osuwaniem si mas ziemnych.
 • Organami waciwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i lenych jeli chodzi o grunty wykorzystywane na cele rolne i lene oraz melioracji wodnych.
 • Dyrektorem Parku Narodowego, w odniesieniu do obszarów pooonych w granicach parku.
 • Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody dziaajcym w imieniu wojewody, w odniesieniu do obszarów objtych ochron na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
 • Waciwym zarzdc drogi, w odniesieniu do obszarów przylegych do pasa drogowego lub obszarów przylegych do ujtej w planie projektowanej inwestycji drogowej.
 • Wojewod, marszakiem województwa oraz starost, w zakresie zada publicznych na obszarach, na których stare plany miejscowe przewidyway inwestycje publiczne (ale utraciy moc).

 3. Techniczne warunki przyczenia do sieci energetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej.

W celu przyczenia do sieci powinnimy zwróci si do dostawców poszczególnych mediów o okrelenie warunków przyczenia. Wnioski wraz z dokumentem potwierdzajcym prawo do wasnoci (np. wypis z ksigi wieczystej) oraz map sytuacyjn skada si w lokalnych przedsibiorstwach - energetycznym, gazowym i wodno-kanalizacyjnym. 

4. Wyczenie gruntu z produkcji rolnej.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych okrela kolejno poszczególnych czynnoci zwizanych z tzw. odrolnieniem. Gdy nie ma planu (a tak jest w wikszoci gmin) – podstaw do wyczenia gruntu jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istniej udogodnienia zawarte w art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych, i grunty o powierzchni do 0,5 ha stanowice uytki rolne klas I-III oraz o powierzchni do 1 ha stanowice uytki rolne klas IV, V i VI nie wymagaj zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze.Wniosek o wyczenie gruntu rolnego z produkcji skada si w starostwie waciwym dla miejsca pooenia nieruchomoci. Do wniosku naley doczy:

 • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego teren, który ma by objty zmian przeznaczenia lub decyzj o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu, (jeli planu nie ma),
 • dowód stwierdzajcy prawo dysponowania nieruchomoci (akt notarialny, wypis
  z ksigi wieczystej),
 • plan zagospodarowania dziaki, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach
  i uytkach.

Osoba, która uzyskaa zezwolenie na wyczenie gruntów z produkcji, musi uici naleno
i opaty roczne.
 

5. Zezwolenie na wycicie drzew.

Zazwyczaj otrzymanie zezwolenia na wycicie drzewa jest prost formalnoci. Naley zoy wniosek w odpowiednim urzdzie miejskim lub gminnym albo u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czasem wymagane jest uzyskanie zgody dyrektora parku narodowego albo organu uznajcego okrelony obszar za rezerwat przyrody. Istnieje tez moliwo samodzielnego sporzdzenia wniosku. Taki wniosek musi zawiera imi, nazwisko i adres (nazw i siedzib) posiadacza i waciciela nieruchomoci oraz tytu prawny do wadania nieruchomoci. Naley okreli nazw gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokoci 130 cm, a take przeznaczenie terenu, na którym ronie drzewo lub krzew. Oprócz tego poda przyczyn
i termin zamierzonego usunicia drzewa lub krzewu oraz wielko powierzchni, z której zostan usunite krzewy. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomoci skadajcy wniosek nie jest jej wacicielem, to powinien do niego doczy zgod waciciela.
Za wycink drzew lub krzewów naley uici opat zalen od gatunku oraz jego rozmiarów. Za samowoln wycink obowizuje kara – trzykrotno opaty. Jednak ustawodawca nie jest tak bezduszny, eby tylko wyciga od nas pienidze. W ustawie znajdziemy zapis zwalniajcy z opat dla drzew i krzewów:

 • W lasach;
 • Owocowych;
 • Na plantacjach drzew i krzewów;
 • Których wiek nie przekracza 5 lat;
 • Oraz stanowicych przeszkody. 6. Projekt domu.

 6. Projekt domu

Projekt budowlany musi spenia wymagania okrelone w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Jego zakres i tre powinny by dostosowane do charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót. Projekt powinien równie by zgodny z obowizujcymi przepisami.
   

7.     Pozwolenie na budow.

Zgodnie z nowelizacj ustawy „Prawo budowlane” z roku 2009 nastpia zmiana w procesie uzyskiwania pozwolenia na budow. Chodzi m.in. o zastpienie uproszczon procedur wpisu do rejestru robót budowlanych, zamiast dotychczasowego obowizku uzyskiwania pozwolenia na budow i zgoszenia budowy. Nowelizacja okrela te list budów, które nie wymagaj rejestracji
i tych, które pomimo rejestracji, nie musz mie projektu budowlanego.
W wietle przepisów ustawy nowelizujcej, jeeli organ nie wyda decyzji o sprzeciwie wobec inwestycji, to po upywie 30 dni inwestor bdzie móg rozpocz budow, po uprzednim zawiadomieniu nadzoru budowlanego.Wyjtki dotycz obiektów majcych powsta na obszarze Natura 2000. 

8.     Zawiadomienie o terminie rozpoczcia budowy, pobranie dziennika budowy
i zoenie owiadczenia kierownika budowy.

Inwestor musi zatrudni kierownika budowy i zawiadomi powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczcia robót budowlanych. Skada si wniosek (na urzdowym formularzu lub wasne pismo) z doczonym pisemnym owiadczeniem kierownika budowy o przyjciu obowizku kierowania robotami oraz zawiadczeniem o przynalenoci do odpowiedniej izby samorzdu zawodowego. Taka sama procedura wystpuje podczas zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
W inspektoracie powiatowym pobiera si równie dziennik budowy (musi by ostemplowany), od momentu rozpoczcia bdzie to urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych, uwzgldniajcy wszelkie zdarzenia i okolicznoci zachodzce w toku budowy. 

9.     Zakoczenie robót.

Po zakoczeniu prac budowlanych inwestor zobowizany bdzie jedynie do zawiadomienia o tym fakcie waciwych organów, a w razie braku odpowiedzi w terminie 14 dni, bdzie móg przystpi do uytkowania obiektu budowlanego. Formalnoci konieczne podczas budowy domu nie bd tak uciliwe gdy zapoznamy si
z obowizujcymi procedurami. Biorc pod uwag zmiany jakie nastpiy w ustawie „Prawo budowlane” które maj na celu usprawni cay proces oraz skróci czas realizacji inwestycji, wizj budowy staje si coraz bardziej przystpna.
 

Kornelia Dziedzic
Kornelia Dziedzic
wsppracownik Certus Nieruchomoci
Nieruchomoci Certus Sp. z o.o.