Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi koniecznej?

Suebno drogi koniecznej to rodzaj suebnoci gruntowej. Jest ona ustanawiana w sytuacji, gdy dana nieruchomo nie ma odpowiedniego dostpu do drogi publicznej lub nie ma odpowiedniego dostpu do nalecych do tej nieruchomoci budynków.

Suebno gruntowa to ograniczone prawo rzeczowe, które polega na moliwoci obcienia jednej nieruchomoci (tzw. nieruchomo obciona), w celu zwikszenia uytecznoci innej nieruchomoci (tzw. nieruchomoci wadnca). Jego tre moe polega na tym, e waciciel nieruchomoci wadncej moe korzysta w oznaczonym zakresie z nieruchomoci obcionej bd na tym, e waciciel nieruchomoci obcionej zostaje ograniczony w monoci dokonywania w stosunku do niej okrelonych dziaa, bd na tym, e wacicielowi nieruchomoci obcionej nie wolno wykonywa okrelonych uprawnie, które mu wzgldem nieruchomoci wadncej przysuguj na podstawie przepisów o treci i wykonywaniu wasnoci (art. 285 § 1 k.c.)

 

Suebno drogi koniecznej moe zosta ustanowiona na podstawie umowy lub orzeczenia sdowego. Jej nabycie moe równie nastpi poprzez zasiedzenie.

Zasiedzenie to sposób nabycia okrelonego prawa przez osob nieuprawnion na skutek dugotrwaego wykonywania tego prawa. Zasadnicz funkcj zasiedzenia jest usunicie niezgodnoci pomidzy stanem prawnym a stanem posiadania (stanem faktycznym).

Zgodnie z art. 292 k.c. do zasiedzenia suebnoci drogi koniecznej stosuje si odpowiednio przepisy o nabyciu wasnoci nieruchomoci przez zasiedzenie. W przypadku nieruchomoci przesankami zasiedzenia s: nieprzerwane samoistne posiadanie oraz upyw danego okresu czasu. Zgodnie z art. 172 k.c. dla stwierdzenia zasiedzenia nieruchomoci wymagane jest samoistne posiadanie przez 20 lat, jeeli posiadacz jest w dobrej wierze. Jeeli posiadacz jest w zej wierze nabycie wasnoci moe nastpi po 30 latach. Nieprzerwane posiadanie samoistne to faktyczne wadanie rzecz jak waciciel, wykonywane w sposób cigy.
Zatem posiadaczem samoistnym jest osoba, która moe faktycznie korzysta z nieruchomoci z wyczeniem innych osób. Moe pobiera poytki oraz inne przychody z nieruchomoci jak równie rozporzdza rzecz. Posiadanie samoistne przejawia si równie w tym, e posiadacz ponosi wszelkie ciary zwizane z utrzymaniem rzeczy. Wskaza równie naley, e istnienie dobrej lub zej wiary nie jest przesank zasiedzenia. Stan dobrej lub zej wiary wpywa jedynie na dugo okresu czasu, w jakim naley posiada nieruchomo, aby j naby w drodze zasiedzenia.

Dobra wiara polega na istnieniu po stronie okrelonego podmiotu bdnego, lecz usprawiedliwionego przekonania o przysugujcym mu prawie. W dobrej wierze jest zatem osoba, która bdnie sdzi, e przysuguje jej pewne prawo, a jej przekonanie usprawiedliwione jest okolicznociami konkretnego stanu faktycznego.

Za wiara polega na tym, e osoba bd to wie, e nie przysuguje jej okrelone prawo, bd to nie wie o tym, lecz brak jest podstaw do usprawiedliwienia tej niewiedzy, a zatem w zej wierze jest take osoba, która - w wietle okolicznoci konkretnego przypadku - powinna wiedzie o braku swego uprawnienia.

 

Natomiast nabycie suebnoci drogi koniecznej przez zasiedzenie moe nastpi tylko przy cznym spenieniu trzech przesanek:

  • nieprzerwanego posiadania suebnoci;
  • upywu czasu;
  • istnienia trwaego i widocznego urzdzenia.

W kontekcie suebnoci drogi koniecznej posiadanie bdzie polegao na korzystaniu z cudzej rzeczy w taki sposób jakby danej osobie przysugiwao ograniczone prawo rzeczowe w postaci suebnoci drogi koniecznej. Równie w tym przypadku posiadanie musi by wykonywane w sposób cigy. Jeli chodzi o drug przesank, tj. upyw czasu, to w przypadku posiadacza w dobrej wierze nabycie suebnoci drogi koniecznej nastpuje z upywem 20 lat, natomiast w sytuacji gdy posiadacz jest w zej wierze, zasiedzenie suebnoci nastpuje z upywem lat 30.
Podkrelenia wymaga jednake fakt, e nie kade korzystanie z cudzej nieruchomoci, które swoj treci odpowiada treci suebnoci drogi koniecznej prowadzi do jej zasiedzenia.
W treci art. 292 k.c. ustawodawca wyranie wskaza, i do zasiedzenia suebnoci drogi koniecznej prowadzi tylko i wycznie posiadanie, które polega na korzystaniu z trwaego i widocznego urzdzenia. Jest to przesanka, która nie wystpuje w przypadku zasiedzenia wasnoci nieruchomoci.

Przepisy prawa cywilnego nie zawieraj definicji pojcia: „trwae i widoczne urzdzenie".
W rozumieniu potocznym „urzdzenie" to rodzaj mechanizmu lub zespó elementów sucych do wykonywania okrelonych czynnoci czy te uatwiajcych je. W orzecznictwie Sdu Najwyszego panuje pogld, e trwae i widoczne urzdzenie, o którym mowa w art. 292 k.c. to obiekt bdcy wynikiem wiadomej i celowej aktywnoci czowieka. Co do zasady uwaa si, i ma ono by wykonane przez posiadacza suebnoci (tak Sd Najwyszy w orzeczeniu z 24 maja 1974 r.; III CRN 94/74; OSNCP 1975 r. nr 6 poz. 94). Nie ulega wic wtpliwoci, e za urzdzenie nie moe by uznana np. droga czy cieka, powstaa przez stae przechodzenie czy przejedanie t sam tras. Do uznania jej za urzdzenie, w rozumieniu art. 292 kodeksu cywilnego, konieczne byoby np. utwardzenie, budowa mostku, pooenie rur, zbudowanie nasypu itp.

Jak zredagowa wniosek o stwierdzenie zasiedzenie suebnoci drogi koniecznej ?

Stwierdzenie zasiedzenia suebnoci drogi koniecznej nastpuj na podstawie postanowienia Sdu, zatem w celu zasiedzenia suebnoci drogi koniecznej niezbdne jest skierowanie do Sdu wniosku o stwierdzenie zasiedzenia suebnoci. Waciwym do rozpoznania takiej sprawy bdzie Sd Rejonowy waciwy dla miejsca pooenia nieruchomoci, na której zlokalizowana jest droga bdca przedmiotem zasiedzenia.

We wniosku o stwierdzenie zasiedzenia suebnoci drogi koniecznej naley opisa przebieg szlaku dronego w sposób, który pozwoliby go umiejscowi na gruncie. Naley równie wskaza wszystkich wacicieli nieruchomoci przez, które przebiega suebno bdca przedmiotem zasiedzenia. Niezbdne jest równie wskazanie na czym polega trwae i widoczne urzdzenie wykonane na cudzym gruncie i przez jaki okres czasu korzystano z trwaego i widocznego urzdzenia. We wniosku powoa naley wszelkie dowody, które potwierdz istnienie przesanek uzasadniajcych stwierdzenie zasiedzenia suebnoci drogi koniecznej. Do wniosku naley doczy nastpujce dokumenty:

  1. odpis ksigi wieczystej, dla nieruchomoci przez któr przebiega suebno bdca przedmiotem zasiedzenia lub gdy nieruchomo nie posiada urzdzonej ksigi wieczystej inny dokument za pomoc, którego mona wykaza, i okrelonej osobie przysuguje prawo wasnoci nieruchomoci
  2. odpis ksigi wieczystej, dla nieruchomoci na rzecz której przebiega suebno bdca przedmiotem zasiedzenia lub gdy nieruchomo nie posiada urzdzonej ksigi wieczystej inny dokument za pomoc, którego mona wykaza, i okrelonej osobie przysuguje prawo wasnoci nieruchomoci
  3. wypis z ewidencji gruntów;
  4. wyrys z ewidencji gruntów;

Wniosek podlega opacie staej w kwocie 200,00 z. zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 z pón. zm.).

Zasiedzenie suebnoci drogi koniecznej podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst. jedn: Dz. U. 2004 r. Nr 142 poz. 1514 z pón. zm.). Obowizek podatkowy obcia osob, na której rzecz zostao stwierdzone zasiedzenie i powstaje z chwil uprawomocnienia si postanowienia Sdu.

Prawomocno to stan prawny, odnoszcy si midzy innymi do orzecze sdowych. Orzeczenie uznaje si za prawomocne w sytuacji, gdy nie moe by ono uchylone lub zmienione za pomoc rodka odwoawczego (np. apelacji).

Podstaw opodatkowania stanowi czysta warto nabytych praw (art. 7 i art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn.). Czyst wartoci suebnoci drogi koniecznej nabytej przez zasiedzenie bdzie warto rynkowa tego prawa po potrceniu dugów i ciarów, czyli na przykad kosztów postpowania sdowego. Podstawa opodatkowania winna zosta pomniejszona równie warto nakadów jakie zostay poczynione na prawo bdce przedmiotem zasiedzenia przez nabywc podczas biegu zasiedzenia (art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.). Tym samym osoba, na rzecz której zostao stwierdzone zasiedzenie suebnoci drogi koniecznej moe pomniejszy podstaw opodatkowania o warto trwaego i widocznego urzdzenia, o którym mowa w art. 292 k.c.
W przypadku zasiedzenia suebnoci drogi koniecznej naleny podatek wynosi 7 % podstawy opodatkowania. (art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Arkadiusz Zuzmak
Arkadiusz Zuzmak
Radca prawny
Kancelaria Radcw Prawnych i Adwokatw ZUZMAK i Partnerzy Spka partnerska