Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze kredytu?

Kredytowe Lato

Lato przynioso niema rewolucj na rynku kredytów hipotecznych. Kredyty mieszkaniowe pojawiy si w bankach, które wczeniej nie oferoway ich, inne zaoferoway kredyty w rozszerzonej formie. Kilka instytucji rozbudowao ofert hipoteczn o kredyty refinansowe, konsolidacyjne i poyczki hipoteczne.

Dla potencjalnych kredytobiorców najwaniejsze zmiany dotycz jednak obniek mar kredytowych. W niektórych bankach zmiany wprowadzono na czas promocji, w innych zmodyfikowana zostaa standardowa oferta.

Mara jest czci skadow oprocentowania kredytów hipotecznych. Oprocentowanie jest oparte o trzy, lub szeciomiesiczn rynkow stawk WIBOR lub LIBOR (dla kredytów walutowych), która w zalenoci od sytuacji makroekonomicznej moe si zmienia. Spadajce mare hipoteczne to ciekawy trend, zwaszcza w kontekcie ubiegorocznych zapowiedzi bankowców i prognoz analityków, z których wynikao, e w 2008 roku podwyki mar bd nieuchronne. Obserwowana obecnie nisza dynamika sprzeday kredytów nasilia jednak konkurencj wród banków i zmusia je do zaoferowania bardziej atrakcyjnych produktów. Zrezygnowanie z prowizji od udzielenia kredytu, czy przymusowych do tej pory rónego rodzaju ubezpiecze
Porównujc oferty rónych banków, po pierwsze naley mie na uwadze sytuacje, w której oferta o niszej miesicznej racie kredytowej znajduje si niej w zestawieniu. Kredyt z nisz rat moe okaza si droszy, poniewa miesiczna rata nie uwzgldnia dodatkowych kosztów prowizji i obowizkowych ubezpiecze.

Po drugie, oferty banków w oparciu o sta mar, oraz rynkow stawk bazow WIBOR lub LIBOR dla kredytów walutowych. W zalenoci od banku moe to by WIBOR lub LIBOR jedno-, trzy-, szecio- lub dwunastomiesiczny. Rónice pomidzy stawkami bazowymi mog by znaczne, jednak w dugim okresie, a na taki z reguy s zacigane kredyty hipoteczne, si wyrównuj.

Po trzecie wan rzecz w wyborze kredytu jest SREAD, czyli cena po jakim kursie jest udzielany nam kredyt walutowy i po jakim bdziemy go spaca. Z szacunków wynika, e gdyby koszty rónic kursowych uwzgldni w oprocentowaniu kredytu, okazaoby si, e redni kredyt frankowy byby droszy o 0.3-0.5%. Jednak majc na uwadze umacnianie si zotówki wzgldem franka, czy euro w ostatnich czasach, moe si okaza e kurs po którym klient spaca rate kredytu zacignitego kilka lat wczeniej jest niszy ni kurs w którym uruchamia kredyt.

Pamitajmy o tym, eby na koszt kredytu nie patrze przez pryzmat tylko jednego parametru.

W Polsce wadze odpowiedzialne za nadzór finansowy od pewnego czasu zwracaj bankom uwag na potrzeb ograniczania dziaalnoci opartej w znacznej mierze o kredyty hipoteczne udzielane w walutach obcych. Jednake, w cigu minionych trzech lat, wzrost liczby kredytów udzielonych we frankach by znaczny. Powodem tej sytuacji byo z jednej strony umacnianie si zotówki wobec franka szwajcarskiego oraz z drugiej, niskie stopy procentowe w Szwajcarii w porównaniu do stóp procentowych w Polsce.

Powinnimy pamita, e kredyty hipoteczne to produkty dugoterminowe udzielane na 20, a nawet 40 lat. Dlatego trzeba mie na uwadze, aby te zobowizania nie byy naraane na krótkookresowe ryzyka i niestabilno

Krzysztof Wjcik
Doradca finansowy