Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne (klauzule abuzywne) w umowach deweloperskich

 

NIEDOZWOLONE ZAPISY UMOWNE (KLAUZULE ABUZYWNE) W UMOWACH DEWELOPERSKICHW miesicach luty i marzec 2010 r. Sd Okrgowy – Sd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wyda kolejne wyroki w przedmiocie niedozwolonych zapisów w umowach deweloperskich, uznajc je za niedopuszczalne, a wic nadajc im charakter klauzul abuzywnychI. W wyroku o sygn. akt XVII AmC 335/09 Sd uzna za niedozwolony i zakaza wykorzystywania nastpujcego wzorca umowy stosowanego w obrocie z konsumentami:


„Strony ustalaj, i cena podlega zwikszeniu w oparciu „o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych” GUS (wskanik wyliczany miesic do miesica z wyczeniem sytuacji, gdy stawka wskanika jest ujemna), poczwszy od dnia uzyskania prawomocnego zamiennego pozwolenia na budow, liczc od kwoty jaka pozostaa do zapaty do penej wartoci umowy. W przypadku, gdy w    analogicznym okresie „wskanik cen produkcji budowlano-montaowej” GUS bdzie wyszy ni „wskanik cen i towarów konsumpcyjnych” wówczas cena zostanie zwaloryzowana wedug „wskanika cen produkcji Budowlano-montaowej” GUS.


KOMENTARZ AUTORA: Powysza sentencja wyroku oznacza, de facto, i deweloper nie ma prawa stosowa klauzul waloryzacyjnych w umowach z konsumentami, czyli z osobami fizycznymi, które nabywaj prawo do lokalu dla celów prywatnych (poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz).
II. W wyroku z dnia 3.03.2010 r., sygn. akt XVII AmC 1330/09 Sd uzna za niedozwolone i zakaza wykorzystywania nastpujcych zapisów umowy w obrocie z konsumentami:


„Kupujcy moe przenie na osob trzeci prawa i obowizki wynikajce z niniejszej umowy za pobraniem opaty manipulacyjnej w wysokoci 1490 z., na warunkach okrelonych przez Sprzedajcego po uzyskaniu jego zgody w formie pisemnej. Sprzedajcy nie moe odmówi takiej zgody jeeli nowy nabywca zobowie si speni wszystkie warunki niniejszej Umowy a Sprzedajcy nie bdzie ponosi dodatkowych kosztów z tego wynikajcych.” 


„Sprzedajcy owiadcza, e wyraa zgod na dokonanie opisanego w § 2 przelewu pod warunkiem uiszczenia z tego tytuu przez Cedenta lub Cesjonariusza na rzecz Sprzedajcego opaty manipulacyjnej w wysokoci

1 490,00 PLN (sownie: jeden tysic czterysta dziewidziesit zotych).”


KOMENTARZ AUTORA: Tre powyszego wyroku zakazuje firmom deweloperskim naliczania opat manipulacyjnych z tytuu cesji praw jak moe dokonywa konsument (kupujcy).

 

Arkadiusz Zuzmak
Arkadiusz Zuzmak
Radca prawny
Kancelaria Radcw Prawnych i Adwokatw ZUZMAK i Partnerzy Spka partnerska