Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

Wedug przepisów Prawa budowlanego, rozpoczcie robót jest moliwe tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow. Proces budowlany jest jednak czsto skomplikowany i moe si okaza, e powstanie potrzeba przeprowadzenia robót dodatkowych, albo zmiany pierwotnego projektu. W zalenoci od tego jaki charakter maj zmiany, istniej róne warianty prowadzce do zapewnienia ich zgodnoci z przepisami. Jest to o tyle istotne, e w razie braku przeprowadzenia odpowiedniej procedury, pewne zmiany mog zosta uznane za samowol budowlan, co wie si z kosztownym postpowaniem naprawczym, a w ostatecznoci nawet rozbiórk.

Art. 36a Prawa budowlanego wyrónia istotne oraz nieistotne odstpstwa od projektu budowlanego. Zmiany nieistotne inwestor moe wprowadzi na podstawie dotychczasowego pozwolenia, ale przed wprowadzeniem zmian istotnych naley wystpi o wydanie kolejnej decyzji, tym razem o zamiennym pozwoleniu na budow.

Nie ma ustawowej definicji, std te odrónienie tych dwóch rodzajów odstpstw bywa trudne i trzeba tego dokonywa indywidualnie w kadym przypadku. Tym niemniej za istotne odstpstwa uznaje si zazwyczaj takie, które dotycz m.in. charakterystycznych parametrów obiektu, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji. W orzecznictwie sdowym przyjmuje si, e odstpienie od projektu w przypadku obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków jest w kadym przypadku odstpieniem istotnym (wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. II OSK 1221/11), a take, e istotne odstpstwo moe polega na wykonaniu takich robót budowlanych, które zmieniaj sposób uytkowania obiektu (wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., sygn. II OSK 1269/10).

Sdy administracyjne wyróniaj jeszcze jedn sytuacj polegajc na wprowadzeniu zmian prowadzcych do wybudowania innego obiektu, pozbawionego cech zatwierdzonych w pierwotnym pozwoleniu (cakowita zmiana cech charakterystycznych inwestycji). W takiej sytuacji nie wystarczy zamienne pozwolenie na budow, ale konieczne jest przeprowadzenie caej procedury na nowo i uzyskanie nowego pozwolenia na budow. W jednym z wyroków NSA w Warszawie przyj, e nowe pozwolenie na budow jest potrzebne, jeeli pomidzy dwoma projektami zachodzi rozbieno w zakresie kubatury obiektów przedsiwzicia, a przede wszystkim w zakresie ich lokalizacji, która powoduje, e zmiana projektowanego przedsiwzicia w istocie zmierza do realizacji cakiem odmiennego, nowego projektu (wyrok z dnia 3 marca 2011 r. II OSK 1861/09).

Majc na uwadze powysze, kady przypadek zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga od inwestora oceny charakteru tych zmian, a take w zalenoci od tej oceny, podjcia odpowiednich dziaa zmierzajcych do zapewnienia ich zgodnoci z wymogami Prawa budowlanego.


ukasz Cach
ukasz Cach
Kamiski&Kamiski Kancelaria radcw prawnych spka partnerska.