Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

03.07.2008 Studenci coraz czciej korzystaj z ofert mieszka lub pokoi do wynajcia.

Uniwersytet Rzeszowski przygotowa dla studentów 2442 miejsca w akademikach. Na ul. Poznaskiej, gdzie zlokalizowane s akademiki Politechniki rzeszowskiej zamieszka blisko 2500 kandydatów na magistrów. Wielu z nich ulokuje si w kwaterach prywatnych. Wczeniej jednak trzeba zaatwi sporo formalnoci. A nie zawsze bywa to atwe. Najlepiej skorzysta wówczas z usug biur porednictwa nieruchomociami.

O sposobach dziaania fachowców od wynajmu i radach dla wynajmujcych oraz najemców informuje JAROMIR RAJZER, wspówaciciel Biura Nieruchomoci „CERTUS" w Rzeszowie.

Pierwsza weryfikacja

Nigdy nie polecimy wynajcia mieszkania osobie, bez jej sprawdzenia. Potencjalny najemca jest, wic wylegitymowany i zobowizany do podpisania z nami umowy porednictwa. Czowiek ten nie jest, wic anonimowy. To wane, zwaywszy, e osoby, które maj zamiar niezgodnego z deklarowanym, wykorzystania mieszkania, skrztnie omijaj biura nieruchomoci, ze wzgldu na t wanie weryfikacje. Formy sprawdzenia klientów s róne, w uzasadnionych przypadkach daleko idce.
Musimy wyeliminowa równie takie przypadki, kiedy to waciciel mieszkania zamierza przechytrzy potencjalnego najemc. Dlatego wanie równie i w tym wypadku dokonujemy weryfikacji.
Kada mieszkaniowa oferta poddana jest dokadnym ogldzinom. W trakcie wizji lokalnej ustalamy czy standard mieszkania zgodny jest z deklarowanym. Bywa, e luksusowy apartament w rzeczywistoci okazuje si M-3 o przecitnym standardzie. Ju wstpne jego ogldziny i ogólna ocena stanu technicznego pozwalaj stwierdzi, czy jest to oferta rzetelna. Kontrolujemy równie, czy nasz klient jest wacicielem, lub ma inne prawo do dysponowania mieszkaniem.

Przy okrgym stole

Jeli znajdzie si chtny na wynajcie lokalu pomagamy przy zawarciu umowy najmu. O tym jak ma ona wyglda decyduj sami zainteresowani. My jedynie moemy suy cenn porad. Kwestia ustalenia ostatecznej ceny ley w gestii zarówno waciciela mieszkania, jak i potencjalnego najemcy. Na to wpywu nie mamy. Suymy jedynie informacj, jak na naszym terenie ksztatuj si rednie ceny za mieszkaniow ofert. Pamitajmy jednak, e mona podnosi czynsz nie czciej, ni co 6 miesicy. Lokator moe da wówczas od wynajmujcego uzasadnienia podwyki, jeli czynsz przekracza 3% wartoci odtworzeniowej lokalu.

Zamelduj i zgo

Po wynajciu waciciel mieszkania musi o tym fakcie poinformowa spódzielni mieszkaniow jeli mieszkanie jest przez ni zarzdzane, gdy cz opat naliczana jest w zalenoci od liczby osób zamieszkujcych lokal. Zobligowany jest te do odprowadzenia podatku do Urzdu Skarbowego. Moe to zrobi na zasadach ogólnych, lub w formie ryczatu (8,5% przychodu). Równie istotne jest zameldowanie wieo upieczonych lokatorów. Z reguy jest to zameldowanie czasowe, na okres cile okrelony, podobnie jak sama umowa najmu. Potem termin ten mona sukcesywnie przedua.

Pisemna umowa

W umowie najmu (zawsze radzimy sporzdzi j w formie pisemnej, cho obowizek taki istnieje gdy jest ona zawarta na okres duszy ni rok - art.660 k.c.) dokadnie sprecyzowane jest, na jakich zasadach i za ile wynajmowane jest mieszkanie. Okrelone s podmioty, czas trwania, sposoby wypowiedzenia umowy najmu, zwizane z tym zabezpieczenia oraz forma przyjcia mieszkania i przekazania protokoem zdawczo - odbiorczym. Daje to moliwo zweryfikowania, czy mieszkanie zostao zniszczone w trakcie najmu .

Kto paci za zniszczenia?

Wszelkie naprawy wynikajce ze zniszcze obciaj najemc., o ile powstay z jego winy i nie s wynikiem normalnego zuycia mieszkania. Urwane klamki, czy wypadajce z zawiasów drzwi do salonu, najemca bdzie musia doprowadzi do stanu uywalnoci, pacc za to z wasnej kieszeni. Inn kwesti jest zakres napraw, jakie ci na najemcy a jakie na wynajmujcym w trakcie normalnego najmu. Wyliczone to jest w kodeksie cywilnym i ustawie o ochronie praw lokatora oraz gminnym zasobie mieszkaniowym.

Wymeldowa lokatora

W umowie najmu okrelony jest take termin wypowiedzenia, w cigu, którego waciciel mieszkania, lub najemca moe zada rozwizania umowy. Z reguy jest to okres od jednego do trzech miesicy. Pamitajmy, e okres wypowiedzenia jak i prawa najemców reguluje nie tylko kodeks cywilny, zastosowanie te maj przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Terminy wypowiedzenia z reguy nie dotycz umów na czas okrelony. Jednomiesiczny termin wypowiedzenia dotyczy wyjtkowych przypadków jak np: zaleganie z czynszem za min. 3 miesice, zniszczenie lokalu, naruszenia porzdku domowego, podnajcia lokalu bez zgody waciciela. Mona te wypowiedzie umow, za szeciomiesicznym okresem. Dzieje si tak w sytuacji, gdy najemca nie zamieszkuje lokalu przez minimum 12 miesicy, lub np: w momencie, gdy potrzebujemy lokalu na wasne potrzeby mieszkaniowe. W takiej sytuacji najemca musi posiada jednak lokal zamienny, lub dosta go od wynajmujcego. Istniej te sytuacje, kiedy „pozbycie si" lokatorów bdzie trwao nawet trzy lata. Wówczas wynajmujcy nie musi zapewnia lokalu zastpczego.

Zabezpieczenia

Umowna kaucja, najczciej w wysokoci jedno, lub dwumiesicznego czynszu to dla wynajmujcego mieszkanie dobre zabezpieczenie w sytuacji, gdyby mia problem ze cigalnoci czynszu, lub ewentualnymi zniszczeniami mieszkania i zwizanymi z tym roszczeniami. Jest ona rozliczana w momencie wyganicia umowy. Naszym klientom radzimy, by w umowie zastrzegli sobie równie prawo do moliwoci bezporedniej kontroli mieszkania. Zapowiedziana wizyta, raz w miesicu, pozwoli na bezporednie sprawdzenie, czy nasze lokum traktowane jest ze stosown dbaoci. .Liczba tego rodzaju odwiedzin nie musi by limitowana. Zawsze musz by jednak zapowiedziane i nie powinny utrudnia normalnego korzystania z lokalu. Dobrym pretekstem do spotkania z najemc bdzie z pewnoci odbiór nalenoci za czynsz i rachunków. Ich opacaniem najlepiej zaj si osobicie Mamy wówczas gwarancj, e nie zalegamy z nalenociami za gaz czy prd, chyba, e licznik taki przepisany jest na najemc. Przezornie warto równie zadba o zabezpieczenie telefonu i zwizanych z tym patnoci. Mona, wic ustawi telefon na jednokierunkowy, odbiorczy. Zrobi blokady na telefony komórkowe i inne drogie numery. Najemca moe sam podpisa umow z telekomunikacj i przepisa numer na siebie, na okres trwania wynajmu mieszkania. Mamy wtedy gwarancje, e astronomiczne rachunki za rozmowy nie obcia naszego konta. Tego rodzaju warunki take musz by jasno sprecyzowane w zawieranej umowie.
(red. G.Woniak)

Najwaniejsze rady dla Wynajmujcego:

  • zawsze naley zawrze umow najmu w formie pisemnej,
  • powinnimy pobra kaucj, np.: 1- miesiczny czynsz tytuem zalegoci w patnociach i ewentualnych zniszcze,
  • naley zastanowi si nad przepisaniem liczników, jeli obcienia z tego tytuu s wysokie,
  • telefon - przepisa lub wprowadzi ograniczenia w poczeniach wychodzcych, ewentualnie pobra dodatkow kaucj,
  • sporzdzi dokadny protokó zdawczo-odbiorczy, przy wydawaniu lokalu i jego odebraniu,
  • rachunki eksploatacyjne, jeli liczniki s na nas, lepiej paci samemu i odbiera równowarto od najemcy
Jaromir Rajzer
Jaromir Rajzer
Doradca rynku nieruchomoci
Nieruchomoci Certus Sp. z o.o.