Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe zasady opodatkowania od nieruchomoci

Bdziemy paci wysze podatki 

O nowych zsadach opodatkowania w nieruchomociach informuje JAROMIR RAJZER, wspówaciciel firmy „CERTUS" - Biura Nieruchomoci.
- Jak bdzie opodatkowana sprzeda nieruchomoci wg nowych projektów rzdu, które maja obowizywa ju w przyszym roku?
- Jak dotd, jeli bylimy wacicielami nieruchomoci krócej ni 5 lat, pacilimy, podatek w formie ryczatu - 10% od przychodu ( np. sprzeday, czy odstpienia mieszkania bd dziaki) po odjciu kosztów zwizanych z przeprowadzeniem transakcji (np. opaty notarialne, podatek od czynnoci cywilno-prawnych, prowizja porednika). Zgodnie z nowym projektem, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowizywa bd nowe przepisy. Zgodnie z nimi, od przyszego roku, z odpatnego zbycia (np. sprzeday) nieruchomoci i praw majtkowych bdzie trzeba zapaci 19-procentowy podatek od osignitego dochodu. Podstaw obliczenia podatku bdzie dochód stanowicy rónic pomidzy przychodem z odpatnego zbycia nieruchomoci lub praw majtkowych, a kosztami, powikszony o sum odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomoci, lub praw. Koszty zwizane z nieruchomoci bd musiay by udokumentowane. Kosztami z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci, albo praw bd tylko koszty nabycia, lub koszty wytworzenia, powikszone o nakady poczynione w czasie posiadania tych rzeczy i praw majtkowych. W przypadku odpatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomoci lub praw dochód bdzie si ustala u kadej ze stron umowy. Podatek bdzie patny w terminie zoenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastpio odpatne zbycie nieruchomoci
- Czy s planowane jakie wyjtki od tych ogólnych zasad opodatkowania?
- Podobnie, jak dotychczas, funkcjonowa bdzie wyjtek od tej zasady zwalniajcy z zapaty podatku w przypadku, gdy w cigu 2 lat od sprzeday nieruchomoci, uzyskane rodki przeznaczymy na cele mieszkaniowe (zakup, budow, remont). O zamiarze takim musimy poinformowa Urzd skarbowy w cigu 14 dni od sprzeday.
- Czy nowe zasady opodatkowania bd dla nas korzystniejsze, od dzisiaj obowizujcych?
- Naleaoby zwróci uwag, e dotychczasowo za sprzeda nieruchomoci po 5 latach od nabycia (liczc od koca roku kalendarzowego), jestemy w ogóle zwolnieni z podatku dochodowego. Jednak zgodnie z przygotowanym przez rzd projektem, 5-letni termin przestanie obowizywa. Podatnik bdzie musia zapaci podatek dochodowy w wysokoci 19 proc, niezalenie, czy nieruchomo sprzeda po 1, 5, 10, czy 20 latach, od jego zakupu. Naley jednak zauway, e nowe zasady opodatkowania bd miay zastosowanie tylko do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomoci, nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Do nabytych przed tym dniem bd miay zastosowanie regulacje obowizujce dzi. Zmian przepisów w tym zakresie z jednej strony mona by oceni pozytywnie jako bardziej sprawiedliwe - dotyczce rzeczywistych dochodów, ale pamitajmy, e prognozy rynku nieruchomoci przewiduj dalszy istotny wzrost cen. Moe i z pewnoci bdzie to oznacza, e za 10-15 lat tak obliczony dochód bdzie ogromny, a wic i podatek bardzo wysoki, a tym samym nowe zasady mog by w wielu przypadkach dla nas niekorzystne.
- W ostatnim czasie wiele mówio si o zmianie wysokoci podatku VAT w nieruchomociach, jak wpynie to na nasz rynek?
- Nadal nie wiemy, co stanie si z zapowiadan od 01.01.2008r. podwyk VAT-u z 7 do 22%. Niedawno caa sprawa wydawaa si przesdzona. Wówczas to, bowiem rzd przedstawi propozycj bardzo szerokiej definicji „budownictwa spoecznego" (a tylko to zgodnie z prawem unijnym -dyrektywa rady z 1977r.- moe by objte niszym VAT-em), która miaaby zapobiec podwyce podatku VAT na nowe mieszkania. Zaproponowano wówczas, eby t definicj obj domy i mieszkania o powierzchni nieprzekraczajcej 350 m kw. Z pojcia tego wyczone miay by tylko niektóre nieruchomoci zawierajce elementy luksusowe, np. kryte baseny, korty tenisowe lub due tarasy. Obecnie projekt jest przedmiotem uzgodnie midzyresortowych, a my podatnicy tkwimy w stanie niepewnoci. Zwikszenie podatku VAT z pewnoci dodatkowo wpynie na wzrost cen i zahamuje rozwój rynku nieruchomoci i nawet ewentualne przepisy „wyrównujce" t rónic nie bd w stanie temu przeciwdziaa.
- Czy w zwizku z planowanymi zmianami naley spodziewa si wzrostu zainteresowania nieruchomociami?
- Jak wida nie pierwszy ju raz czekaj nas emocje, zwaszcza w kocówce roku zwizane z przyspieszonymi decyzjami o zakupie nieruchomoci, spowodowane zmieniajcymi si wci przepisami. Wpyw na to ma równie koczca si „ulga odsetkowa" (skorzysta z niej mog jedynie ci, którzy zacign kredyt do koca tego roku). Jednake pamitajmy, e osoby, które zacigny go w latach 2002-2006 bd mogy odlicza odsetki od kredytu nawet a do 2027r. Wszystkie te czynniki prawdopodobnie bd wpywa na dalszy wzrost cen. Mamy jednak nadziej, e zwaszcza zmiana podatku od sprzeday spowoduje wiksz poda nieruchomoci na rynku a tym samym wzrost cen bdzie stabilny.

Grayna Woniak