Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na nabycie nieruchomoci przez cudzoziemcw

Zezwolenie na nabycie nieruchomoci wydaje z upowanienia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji - Dyrektor Departamentu Zezwole i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji, za zgod Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomoci rolnych, równie za zgod Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto Minister Spraw Wewntrznych i Administracji moe zwraca si do innych, ni wyej wymienione, organów administracji rzdowej, samorzdu terytorialnego, organizacji zawodowych i instytucji pastwowych o wyraenie opinii oraz przekazanie dokumentów i informacji.

Jeeli o zezwolenie ubiega si przedsibiorca Wspólnoty, którego przedsibiorstwo zostao zaoone na terytorium RP lub odzia zaoony w RP przez przedsibiorstwo wspólnoty, Minister Spraw Wewntrznych i Administracji wydaje zezwolenie, gdy jest to bezporednio konieczne dla prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, dla której przedsibiorstwo lub oddzia zostay zaoone.

Zgodnie z art. 5a ustawy w okresie 10 lat od dnia wydania zezwolenia minister waciwy do spraw wewntrznych dokonuje kontroli w zakresie przestrzegania warunków okrelonych w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia wykorzystania zezwolenia wbrew przepisom ustawy, minister stwierdza niewano decyzji o zezwoleniu.

Minister Spraw Wewntrznych i Administracji odmawia wydania zezwolenia dla przedsibiorstwa lub oddziau Wspólnoty, jeeli jest to uzasadnione wzgldami polityki spoecznej, bezpieczestwa publicznego lub zdrowia spoecznego.
W postpowaniu zwizanym z nabyciem nieruchomoci stosuje si przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego, zwane dalej „Kpa".

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie zoonego w tym wzgldzie wniosku.

We wniosku o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomoci przez osob prawn naley umieci nastpujce informacje:

 • nazw (firm) i siedzib oraz dokadny adres wnioskodawcy (z kodem pocztowym); przedmiot dziaalnoci; dane personalne czonków zarzdu - imiona i nazwisko, obywatelstwo,
 • dane dotyczce udziaowców spóki - osób fizycznych (dane jak wyej pod lit. a) i osób prawnych (nazwa i dokadny adres) oraz procentowy ich udzia w kapitale zakadowym wnioskodawcy; jeeli udziaowcem wnioskodawcy jest osoba prawna z siedzib w Polsce - dane (jak wyej) o jej „cudzoziemskich" udziaowcach,
 • szczegóowe okrelenie nabywanej nieruchomoci, a zwaszcza podanie dokadnego adresu, powierzchni i rodzaju, czci skadowych (np. budynki), numeru ksigi wieczystej; jeeli nabywane s tylko niektóre dziaki objte dan ksig - numery tych dziaek; w przypadku lokalu mieszkalnego lub uytkowego: podanie numeru, powierzchni, udziau w gruncie pod budynkiem,
 • imiona i nazwisko (firm) osób zbywajcych nieruchomo, ich miejsce zamieszkania (siedzib) i kod pocztowy,
 • okrelenie formy prawnej nabycia nieruchomoci, np. umowa sprzeday, darowizny, ustanowienie uytkowania wieczystego,
 • wskazanie celu nabycia nieruchomoci i jej wielkoci, okrelenie dziaalnoci jaka ma by na niej prowadzona i poytku tej dziaalnoci dla Polski;
 • wskazanie posiadanych rodków finansowych, wystarczajcych na deklarowan dziaalno, a w szczególnoci na deklarowane inwestycje,
 • podpis osób (osoby) uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

Do wniosku, o którym mowa, naley doczy:

 • kopie aktualnych dokumentów potwierdzajcych prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w Polsce, a w szczególnoci:
  - powiadczony odpis z rejestru handlowego wnioskodawcy, wydany nie póniej ni 3 miesice przed zoeniem wniosku,
  - zezwolenie ministra waciwego do spraw gospodarki na otwarcie przedstawicielstwa, gdy wniosek dotyczy jego potrzeb.
 • pisemne owiadczenie zbywców nieruchomoci, wyraajce wol jej zbycia na rzecz wnioskodawcy, ze wskazaniem formy zbycia (np. umowa sprzeday), dokadnym okreleniem nieruchomoci oraz kwoty, za któr nieruchomo ma by zbyta bd ogoszenie o przetargu; w przypadku czenia si spóek - uchway walnych zgromadze tych spóek odnonie poczenia,
 • aktualny wycig z ksigi wieczystej, zaoonej dla zbywanej nieruchomoci, wydany nie póniej ni 6 miesicy przed zoeniem wniosku,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy geodezyjnej, wydany nie póniej
  ni 6 miesicy przed zoeniem wniosku; w przypadku gdy nabywana nieruchomo powstaa w wyniku podziau innej nieruchomoci - wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzajca podzia nieruchomoci - nie dotyczy nabywania lokali mieszkalnych,
 • zawiadczenie z waciwego urzdu gminy o przeznaczeniu nieruchomoci w aktualnie obowizujcym planie zagospodarowania przestrzennego, z powoaniem Uchway Rady Gminy i wojewódzkiego dziennika urzdowego, w którym t uchwa ogoszono - nie dotyczy lokali mieszkalnych,
 • w przypadku prowadzenia dziaalnoci wymagajcej koncesji - powiadczony odpis koncesji,
 • zawiadczenia: z waciwego urzdu skarbowego o nie zaleganiu przez spók w uiszczaniu podatków oraz z waciwego oddziau ZUS o nie zaleganiu w opacie skadek,
 • stanowisko lokalnych organów administracji rzdowej lub samorzdowej w sprawie planowanej inwestycji,
 • dokumenty, mogce uwiarygodni deklarowane przedsiwzicia, w tym okrelajce: ródo pochodzenia rodków finansowych na zrealizowanie deklarowanej inwestycji, a take dziaalno prowadzon przez udziaowców, majcych siedzib za granic (np. informacje z izb gospodarczych danego kraju, informacje pierwszorzdnych banków),
 • pisemne penomocnictwo, jeeli wnioskodawca wystpuje przez penomocnika oraz adres penomocnika,
 • adres do korespondencji,
 • znaki opaty skarbowej, w wysokoci 5 z od wniosku, 50 gr od kadego zacznika oraz 15 z od penomocnictwa.

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest udokumentowanie, i nabywana nieruchomo jest faktycznie niezbdna na cele planowanej inwestycji.
Wniosek (wraz z zacznikami) w sprawie uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji na nabycie nieruchomoci przez cudzoziemców naley kierowa drog pocztow lub skada osobicie (bd przez umocowanego penomocnika) w biurze podawczym Departamentu Zezwole i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji, ul. Domaniewskiej 36/38, 02-672 Warszawa - w dniach od poniedziaku do pitku w godz. 9.00-12.30 i 13.00-15.30.

Terminy

Postpowanie administracyjne w sprawie wydania przez Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomoci przez cudzoziemców trwa - stosownie do przepisów Kpa - okoo 2 miesicy, o ile wraz z wnioskiem zostay zoone wszystkie wymagane dokumenty, a take o ile wpyny wymagane przepisami prawa opinie waciwych organów administracji.

W przypadku, gdy w toku postpowania zachodzi konieczno uzupenienia materiau dowodowego w sprawie, termin ten moe ulec przedueniu, dlatego te w Pastwa interesie jest jak najszybsze przedoenie wszystkich wymaganych do uzyskania zezwolenia dokumentów oraz powoywanie si na nadany numer sprawy, co uatwi zaatwienie Pastwa sprawy bez zbdnej zwoki.
Decyzja administracyjna Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, zezwalajca lub odmawiajca nabycia nieruchomoci, jest wydawana niezwocznie po zakoczeniu postpowania.

Decyzja Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, zezwalajca na nabycie nieruchomoci, wana jest jeden rok od dnia jej wydania. Po upywie tego terminu traci swoj wano z mocy prawa.
Nie istnieje zatem moliwo przeduenia okresu jej wanoci a wnioskodawca musi ponownie zoy wniosek z kompletem dokumentów.

Opata skarbowa

Za zezwolenie na nabycie nieruchomoci jestecie Pastwo zobowizani - po jego wydaniu - uici opat skarbow, wynoszc 1400 z.
Opata wnoszona jest do kasy Urzdu Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa - Centrum, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27 albo na jego rachunek bankowy w BPH - PBK S.A. VI O/Warszawa 10601015 - 330000204877.
Decyzji administracyjnej Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji nie wydaje si bez dostarczenia oryginau dowodu uiszczenia opaty skarbowej, albowiem dowód opaty skarbowej doczany jest do akt sprawy, a na wydanym zezwoleniu umieszcza si stosown adnotacj.

Dowody i informacje

Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym naley przedkada wraz z tumaczeniem dokonanym przez przysigego tumacza.

Dokumenty, stanowice zaczniki do wniosku, powinny by skadane - w miar moliwoci - w oryginale, natomiast kserokopie dokumentów musz by potwierdzone urzdowo, w tym przez notariusza, radc prawnego, adwokata lub instytucj, która dany dokument wydaa.

Cudzoziemcy, którzy chc skada osobicie wyjanienia i owiadczenia nie znajc jzyka polskiego, powinni korzysta z pomocy tumacza. Departament nie dysponuje tumaczami.

Informuj, i zarówno pracownicy biura podawczego, jak i pozostali pracownicy Departamentu Zezwole i Koncesji, nie s upowanieni do udzielania telefonicznych informacji.

Departament nie wydaje ocen ani opinii prawnych w sprawach, które nie wynikaj z postpowa prowadzonych na podstawie zoonych wniosków.

Jaromir Rajzer
Jaromir Rajzer
Doradca rynku nieruchomoci
Nieruchomoci Certus Sp. z o.o.