Oferty z podkarpackiego rynku nieruchomości
Podkarpackie nieruchomości
Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!      Rzeszów - miasto centrów handlowych           Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?               Rzeszów - miasto centrów handlowych        Ziemia zawsze w cenie         Rzeszów - miasto centrów handlowych      Nowe mieszkanie ze wsparciem pastwa!!         Rzeszów - miasto centrów handlowych       Czy warto inwestowa w podkarpackie nieruchomoci?                    Ziemia zawsze w cenie       Rzeszów - miasto centrów handlowych

06.05.2014 Kiedy reklama wolno stojca...

07.01.2014 Samowoli budowlanej da si unikn.

21.05.2013 Ustawa deweloperska - uatwienia...

19.07.2012 Czy warto inwestowa w...

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

07.12.2010 Ostatnia szansa na...

08.06.2010 UOKiK – Urzd Ochrony...

08.03.2010 Niedozwolone zapisy umowne...

15.12.2009 PRZYKADOWE ZAGROENIA W UMOWACH...

17.08.2009 Jak krok po kroku przebrn...

21.07.2009 Masz kredyt we franku masz nowe...

23.03.2009 ATWIEJSZY NAJEM MIESZKA

05.02.2009 Czy warto teraz kupowa mieszkanie?

30.01.2009 Kredyt hipoteczny w euro?

05.01.2009 Czy mona przenie na inn...

15.11.2008 Jak zmienia si rynek kredytw...

12.08.2008 Na co zwraca uwag przy wyborze...

03.07.2008 Studenci coraz czciej...

15.03.2008 Jak zasiedzie suebno drogi...

10.03.2008 Na co powinnimy zwrci uwag...

20.02.2008 Jakie podatki i koszty dodatkowe...

30.08.2007 Jak kupi mieszkanie na rynku...

21.08.2007 Rozmowa z Jaromirem Rajzerem, z...

06.07.2007 Planowane zmiany w podatkach -...

30.03.2007 Kredyt Konsolidacyjny

24.03.2007 Kredyt hipoteczny na...

13.03.2007 Bezpieczniej jest wynajmowa...

02.01.2007 Ziemia z VAT-em

01.11.2006 Czy warto inwestowa w...

07.08.2006 W przyszym roku wchodz nowe...

26.05.2006 Pytanie o mieszkanie

26.04.2006 Mieszkaniowy Boom

01.07.2004 Zasady udzielania zezwole na...

15.10.2003 Czy mona wypowiedzie umow...

04.11.2002 Stagnacja czy rozwj?

04.11.2002 Inwestor podany, gdzie szuka...

Powr�t

05.08.2011 Zmiany w "Rodzina na swoim"

 

2 sierpnia Prezydent podpisa ostateczne brzmienie Ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wasnego mieszkania oraz innych ustaw, któr Sejm przyj 15 lipca 2011 roku.


Wprowadzone zmiany maj na celu wygaszenie caego programu dopat „Rodzina na swoim” z dniem 31 grudnia 2012 r.


Przyjta Ustawa zmienia cz kryteriów udzielania kredytów objtych programem „Rodzina na swoim”. Zmiany te dotycz:


 1. „zmniejszenia wspóczynnika ksztatujcego poziom limitu cen mieszka (kosztów budowy) kwalifikujcego dany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do objcia finansowym wsparciem z poziomu 1,4 do poziomu 1,0 i 0,8;

 2. zakrelenia w ustawie maksymalnego wieku kredytobiorcy docelowego na poziomie 35 lat;

 3. poszerzenia grupy osób uprawnionych do zawarcia umowy o kredyt preferencyjny o maonków rodzestwa kredytobiorcy docelowego;

 4. zniesienie limitu wieku odniesieniu do osób samotnie wychowujcych dzieci;

 5. okrelenia maksymalnej powierzchni uytkowej lokalu mieszkalnego, na który udzielony moe by kredyt preferencyjny osobie samotnej na poziomie 50m2;

 6. wskazania, e kredyt preferencyjny moe by udzielony wycznie na zakup lub budow lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego pooonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto ustawa wskazuje dwa dodatkowe przypadki, w których zaprzestaje si stosowania dopat. Jest to uzyskanie w okresie stosowania dopat prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ( z wyczeniem ich nabycia w drodze spadku) oraz dokonanie zmiany sposobu uytkowania lokalu na cele inne ni zaspokojenie wasnych potrzeb mieszkaniowych”1.

Bardzo wan informacj dla osób pragncych wzi preferencyjny kredyt jest to, e wbrew propozycjom rzdu dopatami do oprocentowania pozostaj nieruchomoci z rynku wtórnego.


Obniono jednak warto wspóczynnika, który suy do wyliczania limitów cen mieszka. Do tej pory wspóczynnik wynosi 1,4, natomiast po zmianie osignie on poziom 1,0 oraz 0,8 dla transakcji na rynku wtórnym oraz dla osób innych ni pocztkowi beneficjenci programu, czyli innych ni maestwa i osoby samotnie wychowujce dzieci.

Obnienie limitu maksymalnej ceny mieszkania, czy domu znacznie ograniczy poda nieruchomoci do których bdzie mona uzyska dopat.


Poniej przedstawiono tabel maksymalnych cen m2 nieruchomoci w III kwartale 2011 r. przy wskaniku na poziomie 1,4 przed zmianami oraz na poziomie 1,0 i 0,8 po wejciu w ycie zmian.

tabelka_rns_720_01

ródo: http://www.open.pl/news/koniec_rodziny_na_swoim_niemal_pewny.html


Ustawa wprowadza równie maksymalny limit wieku osób upowanionych do skorzystania z dopat na poziomie 35 lat. W przypadku maestw, w których jedno z maonków jest w wieku poniej, a drugi powyej ustalonego limitu, pod uwag brany bdzie modszy z nich. Wyjtkiem od limitu wiekowego s osoby samotnie wychowujce dzieci, których to ograniczenie nie bdzie dotyczy.


Limity powierzchni mieszkalnej do której bdzie mona uzyska dopat ustalono w nastpujcy sposób:

 • maestwa i osoby samotnie wychowujce dzieci:

  • mieszkanie o powierzchni max 75m2 (dopata do 50m2);

  • dom o powierzchni max 140m2 (dopata do 70m2);

 • osoby samotne „single”:

  • mieszkanie o powierzchni max 50m2 (dopata do 30m2).


Ustawa wejdzie w ycie 14 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Ustaw.1 Informacja do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wasnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw

Maria Dudek
Maria Dudek
Certus Sp. z o.o. Spka Komandytowa